Bemutatkozás

Báta Községi Önkormányzat a 80-as évek elején alakult többcélú intézményével, a Bátai Általános Művelődési Központtal látja el a kötelező feladatait. A közművelődést kétfunkciójú könyvtárral és a helyi kultúrát őrző, megörökítő tájházzal biztosítja. Az ÁMK két legnagyobb egysége a három csoportos óvoda (egységes óvoda bölcsödével) és a nyolc évfolyamos általános iskola.

 A tanulók nevelése – oktatása 11 tanulócsoportban folyik. Az első-második évfolyamon „Gyermeklánc” néven óvodaiskola, harmadik évfolyamtól félnapos formában működnek osztályaink. A 3-6. osztályos tanulóink önálló tanulását egy összevont napközis csoport működése segíti.

látkép

Mivel az intézménybe járó gyermekek 76%-a hátrányos helyzetű, 43%-a halmozottan hátrányos helyzetű, nagyrészük cigány származású a pedagógiai munkában prioritást élvez a hátránykompenzáció. 2003 óta az iskola életét az integrációs pedagógia alapelvei szerint szervezzük. Az intézményben megvalósul a teljes körű integráció, fogadjuk a sajátos nevelési igényű tanulókat is.

A pedagógiai program kiemelt feladata az alapismeretek szilárd elsajátításának biztosítása, amely a további ismeretszerzés feltétele és a társadalomba való sikeres beilleszkedés alapja. A tehetséggondozás, és az intellektuális tudás megszerzése érdekében gyerekeink számára magasabb óraszámban informatikát tanítunk. Első osztálytól a választható tanórák kínálatával (informatika, német nyelv, roma népismeret), 7-től az angol nyelvvel nyújtunk kiegészítő ismereteket. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra, valamint a helyes közlekedésre nevelés mellett a hagyományápolást. Tanulóink két művészeti iskola helyi tagozatán festészetet, színjátszást és zenét tanulhatnak.

látkép

Az elmúlt években az iskola sikeresen vett részt, elsősorban a hátrányos helyzetű iskolák számára meghirdetett pályázatokon. Dél-dunántúli iskolákkal konzorciumot alkotva, gesztorként HEFOP–s projekteket valósítottuk meg. Iskolánk új szerepbe került. Mentori, tanácsadói minőségben az együttnevelés problématerületeire koncentrálva folyamosan segítséget nyújtott, támaszként szolgált a régió hátrányos helyzetű településein működő óvodáknak és iskoláknak. A 2009/10-es tanévben a TÁMOP 3.1.4 pályázat támogatásával bevezettük a kompetencia alapú oktatást melynek jelenleg az intézményi implementációja folyik. 2010 januárjában a Pécsi Tudományegyetemmel konzorciumban elnyertük, és a 2010/11-es tanév végén zártuk a tizenkilenc hónapon át tartó IntegrÁLOM4 TÁMOP 3.3.3-as projektet. A Pécsi Tudományegyetemmel kötött partnerintézményi együttműködési megállapodás értelmében ma már nemcsak a gyakorló pedagógusoknak nyújtunk szakmai műhely, hospitációs tréning és személyes tanácsadás (coaching) formájában segítséget, de gyakorló terepet biztosítunk a pedagógushallgatók részére is. Az előminősítésen túljutva három területen (befogadó, kompetencia alapú oktatás és pedagógushallgatók gyakorlóhelye) pályáztunk a referencia intézményi címre.

látkép

Regisztrált Jó gyakorlatokkal rendelkezünk. Egyik modellprogramunk a Gyermeklánc program, amely az óvoda-iskola közötti átmenet segítése érdekében, az első két évfo-lyamon működő óvodaiskola. A programnak 2006-ban elkészült a 30 órás akkreditációja is. Két másik modellünk a TAN-TAN, amely a tanulói motiváció erősítését célozó tanulás módszertan, valamint a Multikulturális tartalmak projektben program, amely minta a roma népismeret projektben történő feldolgozására.

Mindezen tevékenységek megvalósításához adottak a feltételek. Iskolánk infrastrukturális adottságai jobbak az átlagnál. Az épületet 2005-ben ROP pályázat támogatásával felújították, ezzel megteremtődtek az IKT-val támogatott oktatás széleskörű alkalmazásának feltételei. A pedagógusok mindegyike saját laptopon készülhet óráira. Az iskola internet-hozzáféréssel és 48 db P4 szintű számítógéppel rendelkezik. Az épületben belső hálózat és kiépített WIFI működik, amelyhez minden számítógép kapcsolódni tud. Az oktató-nevelő munkát hat tanteremben interaktív tábla, másutt mobil projektor és internet hozzáféréses számítógépek segítik. Csoportmunkára alkalmas osztálytermeinkben mobilizálható berendezéssel tanulásbarát környezetet teremtettünk. Tanulóink a tanórai szünetekben és a szabadidős foglalkozásokon minden tanteremben használhatják a számítógépet. Az iskolakönyvtár folyamatosan gyűjti az interaktív tananyagot. Iskolaotthonos és napközis tanulóink számára udvari fajátékok, pihenő pavilon és egyéb szabadidős fejlesztő, ill. sporteszközök állnak rendelkezésre.

Hozzászólások lezárva.